Legislativa v ČR

Autor: (mailto:), Téma:
Vydáno dne 13. 07. 2004 (11525 přečtení)


Obecné informace o provozu vznášedla na vodních cestách České republiky

Vznášedlo pohybující se na vodní cestě nelze z hlediska předpisů považovat za loď ani za malé plavidlo. V konstrukci vznášedla je příliš mnoho odchylek od klasické lodní konstrukce a vydání lodního osvědčení by předpokládalo povolení mnoha vyjímek. Státní plavební správa proto považuje vznášedlo za tzv. jiné ovladatelné plovoucí těleso nebo krátce jen plovoucí těleso.
Plovoucí tělesa (tedy i vznášedla) provozovaná na vodních cestách České republiky musí být vybavena Zvláštním povolením k provozu plavidla, které vydává místně příslušná pobočka Státní plavební správy, tedy ta pobočka, která má v kompetenci část vodní cesty na niž má být plavidlo (vznášedlo) provozováno. Provoz plavidla na základě zvláštního povolení je tímto zvláštním povolením časově a místně vymezen. Vodní plochy, na nichž je možno konkrétní vznášedlo provozovat stanoví Státní plavební správa ve zvláštním povolení.
Připuštění vznášedla do plavebního provozu na vodních cestách České republiky je třeba zvážit v každém jednotlivém případě a to s ohledem zejména na charakter a způsob využití vodních ploch a rozdílnost konstrukce jednotlivých typů vznášedel, jejich ovladatelnost a spolehlivost, případně i hlučnost.
Vydání zvláštního povolení předchází technická prohlídka plavidla a v případě vznášedla také zkušební plavba, které provádí rovněž Státní plavební správa. Technické podmínky způsobilosti vznášedla nejsou žádným předpisem stanoveny. Při posouzení technické způsobilosti je proto přihlíženo zejména k obecné bezpečnosti osob na plavidle, vybavení a ovladatelnosti plavidla v závislosti na povolené oblasti plavby.
Plavidlo musí být označeno názvem provozovatele nebo jeho obvyklou zkratkou, na plavidle pro přepravu osob musí být vyznačena i jeho obsaditelnost. Velikost písmen označení je obecně stanovena na 20 cm, v odůvodněných případech může Státní plavební správa povolit odchylku.
Státní plavební správa ve zvláštním povolení stanoví počet a složení členů posádky plavidla. Ve většině případů lze předpokládat, že předepsanou posádkou bude osoba s kvalifikací vůdce malého plavidla.
Pro provoz plavidla na vodní cestě je správním úřadem Státní plavební správa, při provozu mimo vodní cestu je třeba přihlédnout k tomu, zda je vznášedlo provozováno na pozemních komunikacích či nikoli. Využívání pozemků mimo vodní cestu a pozemní komunikace k jízdě vznášedla musí být především v souladu s vlastnickými právy.
Pro provoz vznášedla není stanoven žádný druh zákonného pojištění.
Další možností je provoz bez zvláštního povolení v rámci veřejné akce (závodů apod.), která je povolena Státní plavební správou a to za podmínek stanovených v povolení k pořádání akce. Za provoz vznášedla odpovídá při veřejné akci mimo jeho vůdce také pořadatel akce, který v souladu s povolením Státní plavební správy stanoví pravidla provozu.

Další informace:
www.spspraha.cz